voorbeeld-header-2-1024x120

Huishoudelijk reglement

Schutterij St. Antonius kent een aantal reglementen. Reglementen waarop men kan terugvallen als dit nodig mocht zijn. Voor elk lid is zinvol om bijvoorbeeld te weten waaraan men begint als men voor een koningstitel wil gaan. Onderstaand treft u de reglementen aan die op dit moment gelden en zijn samengevoegd in het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk Reglement van R.K. Schutterij “St. Antonius” te Nieuw-Dijk, Montferland,
14 juli 2019 Herzien concept.

In aansluiting op de akte der statutenwijziging d.d. 17 juli 2018 ( art. 13 ) heeft de algemene ledenvergadering op 14 juli 2019 deze reglementen vastgesteld en goedgekeurd.

 1. Eerder gemaakte reglementen worden als vervallen beschouwd.
 2. De vereniging is aangesloten bij de Kring Montferland en bij de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus. In Europa (EGS) is Nederland samen met Groot Brittannië en Scandinavië ingedeeld in Regio 3, Noordwest Europa, met 450 aangesloten schutterijen.
 3. De vereniging kan op voordracht van het bestuur Federatieve (genoemd punt2) onderscheidingen aanvragen. Deze aanvragen gaan altijd via Kring Montferland, en kan men bij het secretariaat ook indienen.
 4. De festiviteiten rondom het schuttersfeest en de schuttersdag hebben ( conform art. 9 sub.3 der statuten ) een besloten karakter. Het bestuur kan gasten uitnodigen.
 5. Om lid te worden dient men zich aan te melden conform art. 8a. der statuten bij de ledenadministratie.
 6. Voor de bepaling van het aantal lidmaatschapsjaren ( bij jubilea van leden ) telt het eerste kalenderjaar van lidmaatschap mee.
  Voor de bepaling van het aantal jaren functionele jubilaris tellen alleen het aantal volle dienstjaren mee.
 1. Ieder lid betaald jaarlijks een contributie. De hoogte wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld.
 2. Conform art. 6 lid 1 kent de vereniging ook ereleden en erebestuursleden. Nadat die titel is verworven is hij/zij niet meer contributie plichtig en blijft hij/zij automatisch lid tot eventuele wederopzegging.
 3. Met ingang van Schuttersfeest 2018 kent de vereniging ook jeugdleden. Dit zijn leden in de leeftijd tot 16 jaar.
 4. Jeugdleden hebben ‘s avonds geen toegang tot de feestruimte tijdens Schuttersfeest, m.u.v. punt 13.
 5. Jeugdleden die deelnemen met schuttersfeest, of leden van muziekvereniging DES (Nieuw-Dijk), met een leeftijd onder de 16 jaar, hebben tot 21.00 uur gratis toegang tot de feestruimte; na dat tijdstip dient men de feestruimte te verlaten, behalve er nog activiteit is waarbij hun aanwezigheid zeer gewenst is.
 6. De minimum leeftijd voor het aanmelden als jeugdlid of aanvang van een opleiding verschilt per sectie.
  De secties hebben zelf mandaat of wel of geen acceptatie volgt wat leeftijd betreft. Het bestuur kan adviseren.
 1. Het maximaal aantal jeugdleden verschilt per sectie. Bij piassen en bielemannen is het maximum echter 3 jeugdleden. Vendeliers, majorettes en trommelaars is in overleg met de desbetreffende sectie, en indien nodig, het bestuur.
 2. Bij het betreden van de feestruimte moet eenieder zich kunnen legitimeren d.m.v. de lidmaatschapskaart in combinatie met een geldig wettelijke legitimatie.
 3. Voor de jeugdkoning / koningen / koninginnen is het reglement jeugdkoning / koningsparen vastgesteld;

Men dient deze afspraken te respecteren.

Kring Montferland, Federatie St. Hubertus en het EGS kennen ook een dergelijk reglement.

De vereniging kent ook de titel keizer, daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. b.t. het rook en alcoholbeleid houdt de schutterij zich aan de wettelijke regels:
 • In de feestruimte geldt een algemeen rookverbod.
 • Aan personen, die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt, wordt geen alcohol geschonken.
 1. De in het verleden opgebouwde tradities worden zoveel mogelijk gehandhaafd; hiervoor wordt respect verwacht voor de binnen de vereniging gebruikelijke normen.
 2. Opsomming van traditionele momenten:
 • Een week voor het schuttersfeest is de jaarlijkse
 • De voorjaarsvergadering is op de vrijdagavond vóór de Kringdag van Kring Montferland. (Voorheen traditionele ledenvergadering van drie weken voor het schuttersfeest)
 • Twee weken voor het schuttersfeest wordt een schietwedstrijd georganiseerd.
 • Zaterdagavond voor het schuttersfeest is het laatste moment dat kan men zich kan aanmelden, dat de lidmaatschapskaart voor het nieuwe volgend lidmaatschapsjaar kan worden opgehaald.
 • Schutterszondag begint de dag met kerkelijke dienst of viering. ‘s Middags worden de koningsparen opgehaald en aan de gemeentelijke overheid wordt een hulde gebracht.
 • Op maandagochtend wordt er een bezoek gebracht aan één der buurtschappen.
 • Op de maandagmorgen worden de belangrijkste activiteiten gehouden, nl. de wedstrijden voor schieten en ringrijden voor het koningschap. Deelname aan wedstrijden geschied altijd op eigen risico.
 • Jubilerende jeugdfunctionarissen worden op maandagochtend bij het bezoek aan een buurtschap gehuldigd.
 • Jubilerende leden worden rond de jaarwisseling worden op de schuttersdag gehuldigd.
 • Jubilerende functionarissen worden op maandagavond tijdens schuttersfeest gehuldigd.
 • Het opruimen van het feestterrein vindt op dinsdag plaats alsmede het ledigen van het vat.
 1. Binnen de vereniging zijn diverse wapens in gebruik. Veiligheid gaat altijd voorop. De kattenkoppen verdienen extra aandacht bij vervoer, gebruik en opslag. Hierbij gelden de wettelijke regels vanuit de Wet Wapens en Munitie. De betrokken functionarissen houden zich absoluut aan deze wet. Met nadruk op het verbod om alcoholische drank en drugs te gebruiken en een absoluut rookverbod bij de bediening van de kattenkoppen. In 2015 is de schutterij volgens de wet gecertificeerd, waardoor tijdens het schieten extra reglementen gelden. Deze reglementen staan op de website voor iedereen ter inzage. Diegenen, die aan schietwedstrijden willen deelnemen worden als z.g. introducé gezien en moeten zich voor het schieten identificeren bij de schiet commissie. Kan of wil men niet identificeren, mag er niet worden geschoten .
 2. De functionarissen voeren hun taken uit volgens de gebruikelijke gewoonten, met inachtneming van de door de leiding gegeven opdrachten. Deze functieomschrijving/ taken/ bevoegdheden worden door of namens het bestuur mondeling en of schriftelijk gegeven. De hoofdcommandant voert het bevel tijdens de optocht. Functionarissen hebben een voorbeeldfunctie.
 3. De leden die als schutter en/of als functionaris meelopen als de schutterij uittrekt, dienen de orders en de bevelen van de commandanten en de officieren op te volgen en te respecteren.
 4. De uniformen voor de functionarissen en de leden/partners worden beschikbaar gesteld door de schutterij conform de bruikleenakte. Van groot belang is het naleven van deze afspraken, daar voorkomen moet worden, dat onnodig veel kleding tijdens het jaarlijkse schuttersfeest ongebruikt opgeslagen blijft. De leden betalen een borgsom voor de schutterskleding (voor wat betreft de hesjes). Voor eenieder geldt, dat de kleding zorgvuldig wordt gebruikt en bewaard. De borgsom geeft geen enkel recht op eigendom.
 5. De door de vereniging ter beschikking gestelde attributen dienen zorgvuldig gebruikt en beheerd te worden en tijdig op de juiste plaats te worden ingeleverd bij de daartoe aangewezen functionaris.
 6. Het bestuur dient er zorg voor te dragen, dat de noodzakelijke verzekeringen zijn afgesloten.
 7. Het bestuur dient zorgvuldig een archief te beheren en alle gebruiksvoorwerpen goed te bewaren.
 8. Periodiek wordt er een nieuwsbrief uitgebracht teneinde de leden te informeren over zoveel mogelijk schutterszaken. Tussendoor kunnen de leden ook via andere media worden geïnformeerd: Website www.stantonius.nl , Facebook, Digidiek,  Nieuws-Dijk, etc.
 1. Van de leden wordt verwacht dat men ook zoveel mogelijk aanwezig is bij alle activiteiten buiten het schuttersfeest.
 2. Bij ernstige of langdurige ziekte van een lid wordt als attentie een fruitschaal gegeven. Het bestuur stelt het op prijs als ze op de hoogte wordt gebracht van leden die eventueel in aanmerking komen.
 1. Bij overlijden van een lid wordt er op gepaste wijze gereageerd. Op verzoek van de familie kan het standaardvaandel met rouwlint tijdens de avondwake en/of uitvaart-/crematieplechtigheid worden geplaatst.
 2. De schuttersbogen zijn onderworpen aan de daarvoor geldende en wettelijke regels; de bogenbouwers zijn in alle gevallen zelf persoonlijk aansprakelijk.
 3. De deelnemers aan de schietwedstrijden en het ringsteken worden geacht op de hoogte te zijn van de betreffende regels die ter plaatse goed zichtbaar worden vermeld.
  Voor de schietwedstrijden gelden de aanvullende wettelijke bepalingen.
 4. Deelname door de leden aan de diverse activiteiten en wedstrijden geschiedt altijd op eigen risico.
 5. De schutterij heeft een privacy beleid opgesteld n.a.v. de nieuwe wetgeving over dit onderwerp per 25 mei 2018. Ieder lid kan dit privacy beleid inzien op de website. Indien men hier vragen over heeft, of er niet mee eens is, kan men contact opnemen met de secretaris.
 6. Ieder lid kan een exemplaar bemachtigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn ook te vinden op de website Indien men lid wordt gaat men akkoord met de inhoud van deze documenten. Men dient altijd de inhoud te kennen en te respecteren.
 1. In alle gevallen waarin de Wet, de Statuten en het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering d.d. 14 juli 2019.

 

R.A.A.M. Derksen                                          G.W. Stinissen

Voorzitter                                                         Secretaris