voorbeeld-header-2-1024x120

Criteria ‘blijk van verdienste’

Er is geen titel verbonden aan de uitreiking van deze “Blijk van verdienste”. Indien gesproken wordt van een
onderscheiding wordt hiermee “onderscheiding” bedoeld in de puurste zin van het woord: De persoon in
kwestie “onderscheid” zich van de andere leden door zijn/haar extra inzet.

 • Mannen: Deze persoon moet lid zijn, of heeft een directe (incidentele) band met schutterij St.
  Antonius.
 • Vrouwen: Deze persoon is partner van een lid, vrouwelijke functionaris, of heeft een andere
  directe (incidentele) band met Schutterij St. Antonius.

Deze persoon heeft zich op vrijwillige basis buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging door:

 • Actief (te) zijn (geweest) in (diverse) groep(en) of commissie(s), of als functionaris.
 • Zijn/haar buitengewone inzet voor incidentele (projectachtige) zaken.
 • Zijn/haar extra inzet en motivatie die naar andere leden positief uitwerkt of heeft uitgewerkt ten
  gunste van het voortbestaan, uitstraling en de bloei van de vereniging, of sectie(s). (dus ook extra
  motivatie jeugd)
 • Deze persoon is op zodanige wijze buitengewoon aktief of aktief geweest voor de vereniging ten
  gunste van de saamhorigheid binnen de vereniging.
 • Het bestuur is voorbehouden direct deze geste aan een persoon te verlenen, op grond van genoemde
  criteria, zonder voordracht in de algemene ledenvergadering.
 • Leden kunnen ook personen voordragen aan het bestuur. Zie onderstaande procedure.
 • Huidige bestuursleden komen alleen in aanmerking bij beëindiging van hun functie na een
  duur van tenminste 2 bestuursperioden van 3 jaar, of door onvoorziene omstandigheden, op
  grond van deze criteria.
 • Functionarissen komen alleen in aanmerking bij beëindiging van hun functie na een periode
  van minimaal 6 jaar , of door onvoorziene omstandigheden, op grond van deze criteria.

Procedure aavraag uitreiking “Blijk van Verdienste” door de leden:

 • Een voordracht voor deze geste moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk
  lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve
  argumenten.
 • Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet;
  tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
 • Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de indiener geïnformeerd met opgaaf van redenen
  voor de afwijzing.

De “Blijk van Verdienste” bestaat uit:

 • en nader te bepalen (persoonlijke) herinnering ter waarde van maximaal €50,-.
  of
 •  cadeaubon ter waarde van maximaal 50€.
 •  Functionarissen krijgen na 6 dienstjaren een herinnering/cadeaubon van maximaal €25,-.
 •  Functionarissen krijgen na 10 dienstjaren een herinnering/cadeaubon van maximaal €50,-.

  De “Blijk van Verdienste” kan slechts éénmalig per persoon worden uitgereikt, ook voor meerdere diensten.
  (aanvulling 2015)

  Voorkeur tijdstip van uitreiking:

 • Maandagavond met schuttersfeest,
 • Schuttersdag,
 • Ieder ander gewenst tijdstip persoonlijk, in overleg met de betrokken persoon.

  2014: 1e X uitgereikt aan Wim Welling, stoppen als instructeur gezondheidsredenen.